Xerxes The Dark

Abysmal

Ugasanie & Xerxes The Dark
10 lipca
?

Inner Mystery

Xerxes The Dark & DeepDark
2017
?

[Ab]Solution

Xerxes The Dark
2017
?

Transmutation

Xerxes The Dark
2016
?

Astral Code Connection

Xerxes The Dark
2013
?

Quantum Bang

Xerxes The Dark & Müldeponie
2013
?

Capricornus Exotica

Xerxes The Dark
2012
?

At Night

Xerxes The Dark & Ego Death
2008
?

Artificial Hell

Xerxes The Dark & Nyctalllz
2007
?

DIM

Xerxes The Dark
2006
?

Insomare

Xerxes The Dark
Single 2016
?

Full Moon Divenerium

Xerxes The Dark
Single 2013
?

Utter Darkness

Xerxes The Dark
Single 2009
?

Nought

Xerxes The Dark
Single 2008
?

Noctambulation Amongst Nebula

Xerxes The Dark
Single 2007
?

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Xenophillis

Xerxes The Dark
EP 2015
?

Quantal

Xerxes The Dark
EP 2015
?