Xerxes The Dark

Abysmal

Ugasanie & Xerxes The Dark
10 lipca

Inner Mystery

Xerxes The Dark & DeepDark
2017

[Ab]Solution

Xerxes The Dark
2017

Transmutation

Xerxes The Dark
2016

Astral Code Connection

Xerxes The Dark
2013

Quantum Bang

Xerxes The Dark & Müldeponie
2013

Capricornus Exotica

Xerxes The Dark
2012

At Night

Xerxes The Dark & Ego Death
2008

Artificial Hell

Xerxes The Dark & Nyctalllz
2007

DIM

Xerxes The Dark
2006

Insomare

Xerxes The Dark
2016
Single

Full Moon Divenerium

Xerxes The Dark
2013
Single

Utter Darkness

Xerxes The Dark
2009
Single

Nought

Xerxes The Dark
2008
Single

Noctambulation Amongst Nebula

Xerxes The Dark
2007
Single

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Xenophillis

Xerxes The Dark
2015
EP

Quantal

Xerxes The Dark
2015
EP